Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект „Отключване“ (UNLOCKED)
Новини
Всички страници

unlocked1


(Резюме)

Договор: KA204-02467C96

Водеща организация: Alto-Sav Alapitvany (Унгария)

Период на изпълнение: 1.1.2021 – 28.2.2023 г.

Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2

Резюме:

Основната цел на проекта е организирането и изпълнението на творчески програми за превенция на престъпността, както и разработването на методология и разпространението ѝ в семинари.

По време на проекта се планират 5 транснационални партньорски срещи в участващите страни, с паралелно публикуване на 5 брошури (по 10 различни теми) и разработване на 6 интелектуални продукта. Във връзка с тези интелектуални продукти се планират 16 мултипликаторни събития (4 във всяка държава).

Дейности по проекта:

1. Публикации - Брошури

2. Проучвания, събиране на данни: събиране / редактиране на най-добрите практики на местно и международно ниво, възможности за изпълнение.

3. Тестване, изпитване, оценка, обратна връзка, ревизия, корекция.

4. Насоки и методология: взаимовръзки между измерения на (телесно-психическо-социално) здраве и учене; разработване на методология;

5. Разработване на общ учебен материал: Начини за използване на арт терапия с маргинализирани, уязвими социални групи - насоки за най-добри практики;

Очакван ефект от проекта: намаляване на маргинализацията при нискоквалифицирана, високорискова целева група, лишени от свобода, бивши затворници, лица със зависимости. Развиване на компетентности за аботещите с целевите групи, разширяване на техния набор от методологии; иновации, които могат да бъдат поети от експерти, работещи в други области.

  unlocked2