Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект „Алтернативи”
Новини
Всички страници


alternativi


BG05M9OP001-2.009-0048

(Резюме)


Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, BG05M9OP001-2.009 „Открий ме”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността ИГА

Обхват на проекта: Област Пазарджик

Обща цел на проекта: Да подпомогне процеса по превенция на институционализирането и насърчаването на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги.  
Специфична цел:
Да се разработи интегрирана модулна програма, насочена към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа на личностното развитие, която да се приложи чрез включване на 30 деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги на територията на област Пазарджик.  

Целева група:
30 деца и младежи в неравностойно положение от 8 до 29 г., ползващи резидентни услуги на територията на област Пазарджик, разпределени в 3 основни групи по 10 деца.

Дейности:
1. Разработване на Интегрирана програма за индивидуална и групова работа „Алтернативи”. Модули на Програмата: Индивидуални: Модул "Посредник"; Модул "Съветник"; Модул "Кастинг на таланта" Групови: Модул "Екип Юндола"; Модул "Алтернативно лято"; Модул "Солидна основа за бъдещето".

2. Прилагане на Програма "Алтернатива" - модули за индивидуална работа.

Цел: Да се приложат на практика всички индивидуални модули на програма „Алтернативи ”, насочени към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа за личностно развитие на целевите групи.

3: Прилагане на Програма "Алтернативи" - обучителни модули за групова работа.

Цел: Да се се приложат ефективни групови обучения, насочени към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа за личностно развитие на целевите групи.

4: Парад на резултатите - представяне на продуктите на Програмата пред обществеността.

Анализ на постигнатите резултати; Провеждане на 3 събития за представяне продуктите на Програма "Алтернативи" в Пазарджик, Велинград и Лесичово:

5: Информация и комуникация: Създаване и поддържане на линк на проекта към сайта на организацията; Поставяне на обяснителни табели; Информационно събитие за началото на проекта; Изготвяне и отпечатване на информационна дипляна.